POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o:
  1. Administratorze – należy przez to rozumieć spółkę pod firmą: KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000406165, NIP: 6652987981, REGON: 301975496, o kapitale zakładowym: 16.000 000,00 PLN,
  2. Aplikacji – należy przez to rozumieć aplikację mobilną utworzoną przez Kramp sp. z o.o. z siedzibą w Modle Królewskiej (KRS: 16.000.000,00 PLN) zawierającą m.in. ofertę produktów sprzedawanych przez sklepy pod marką GRENE oraz sklepy pod marką Powered by Kramp (dalej: PbK), gazetki z produktami oferowanymi przez sklepy pod marką GRENE oraz sklepy pod marką PbK, a także listę sklepów pod marką GRENE oraz pod marką PbK wraz z lokalizacją,
  3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną korzystającą z Aplikacji, w tym osobę, która wysłała swoje dane Administratorowi za pośrednictwem Aplikacji,
  4. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  5. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto zarejestrowane przez Użytkownika w Aplikacji, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do dodatkowych treści zamieszczanych w Aplikacji oraz otrzymywania od Administratora dodatkowych materiałów/informacji,
  6. Polityce prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności.
 2. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz danych osobowych przekazanych Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Polityka prywatności wskazuje w szczególności podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także zawiera informacje w zakresie stosowania narzędzi analitycznych. Polityka prywatności zawiera również informacje jakie dane Aplikacja zbiera automatycznie i z jakich uprawnień może korzystać Aplikacja.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 1) przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie; 2) zbierane w konkretnych, zgodnych z prawem celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 6. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 5 powyżej. W punkcie III. Polityki prywatności wskazane są konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników
II. Dane zbierane przez Aplikację automatycznie oraz uprawnienia, z których może korzystać Aplikacja
 1. O każdym zbieraniu danych przez aplikację Użytkownik jest informowany w Polityce prywatności. Dane zbierane są automatycznie (niezbędne do korzystania z aplikacji i ich zbieranie jest wymagane) oraz zbierane są dane dodatkowe (Użytkownik może ale nie musi udostępnić tych danych). Aplikacja zbiera automatycznie wyłącznie takie dane, które nie stanowią danych osobowych i na ich podstawie nie można zidentyfikować Użytkownika.
 2. Dane, która są zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu poprawy jakości świadczonych usług (poprawy jakości Aplikacji), w tym eliminowania błędów Aplikacji.
 3. Użytkownik nie może samodzielnie zmienić ani usunąć danych zbieranych automatycznie przez Aplikację. W przypadku nieakceptowania automatycznego zbierania danych Użytkownik może nie wyrazić zgody i zaprzestać korzystania z Aplikacji.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Aplikacji na urządzeniu z systemem IOS, Aplikacja zbiera automatycznie dane w postaci lokalizacji tego urządzenia oraz umożliwia sprawdzenie pogody, wilgotności gleby, ciśnienia etc., w miejscu, w którym znajduje się to urządzenie, a także umożliwia wyświetlenie pozycji Użytkownika na mapach, dostosowanie wyników punktów POI do jego pozycji oraz nawigowanie względem trasy
 5. Aplikacja może także korzystać z różnych funkcji urządzenia mobilnego, na którym jest zainstalowana i które zostały wymienione poniżej:
  a) lokalizacji – umożliwia wyświetlenie pozycji Użytkownika na mapach, dostosowania wyników punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy,
  b) pamięci (karta SD) – umożliwia zapisywanie danych w pamięci urządzenia, pozwalając na korzystanie z wielu funkcjonalności w trybie offline,
  c) pełnego dostępu do sieci – umożliwia aktualizację danych oraz wyświetlanie danych podczas przeglądania w trybie online, umożliwia działania usługi Google Analytics, które monitorują zachowania Użytkownika oraz usługi Crashlytics, która informuje o błędach Aplikacji,
  d) dostępu do kalendarza systemowego – umożliwia zapisywanie w kalendarzu systemowym wydarzeń bezpośrednio z poziomu aplikacji,
  e) komunikacji z usługami Google (Google Play Services) – umożliwia korzystanie z usługi Google Analytics oraz komunikowanie się z aplikacjami Google np. Gmail, Google Maps
  f) wybierania numeru telefonu – umożliwia zadzwonienie na numer telefonu znajdujący się w treści aplikacji, poprzez kliknięcie na niego,
  g) ustawienia wibracji – umożliwia ustawienie powiadomień,
  h) powiadomień push – umożliwia wysyłanie Użytkownikowi powiadomienia na urządzeniu mobilny (Użytkownik może nie wyrazić zgody na otrzymywanie tych powiadomień),
  i) dostępu do aparatu – umożliwia korzystanie z kodów QR oraz rzeczywistości rozszerzone (AR), a także zrobienie zdjęcia w przypadku gdyby wymagała tego dana funkcjonalność Aplikacji.
III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
Kto jest Administratorem danych Użytkownika i w jaki sposób można się z nim skontaktować?
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator wskazany w punkcie I. 1. 1) Polityki prywatności, tj. KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modle Królewskiej, ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000406165, NIP: 6652987981, REGON: 301975496, o kapitale zakładowym: 16.000 000,00 PLN.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: marketing.pl@kramp.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1. powyżej.
 3. Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i cel ich przetwarzania?
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika zbierane automatycznie przez Aplikację w postaci lokalizacji wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika i w celu wyświetlenia pozycji Użytkownika na mapach, dostosowania wyników punktów POI do jego pozycji, nawigowania względem trasy – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe podane przez Użytkownika w Aplikacji przy rejestracji Konta Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejscowość, w której znajduje się sklep pod marką GRENE i/lub miejscowość w której znajduje się sklep pod marką PbK, w których to sklepach Użytkownik dokonuje zakupów, w celach:
  a) świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na zarejestrowaniu Konta Użytkownika w Aplikacji oraz udostępnieniu osobom korzystającym z Aplikacji treści znajdujących się w Aplikacji - podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest niezbędność działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  c) marketingu produktów i usług oferowanych w sklepach pod marką GRENE oraz w sklepach pod marką PbK, w tym przekazywania Użytkownikom informacji o nowościach w sklepach pod marką GRENE oraz w sklepach pod marką PbK, prezentacji produktów oferowanych w sklepach pod marką GRENE oraz w sklepach pod marką PbK, promocji produktów oferowanych w sklepach pod marką GRENE i w sklepach pod marką PbK – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),.
  d) dochodzenia i obrony roszczeń i praw Administratora (w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest dochodzenie i obrona przysługujących mu roszczeń i praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) podatkowych i rachunkowych oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa– podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  f) statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prowadzenie statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z Aplikacji, mających na celu poprawę stosowanych rozwiązań i funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Czy Użytkownik musi podawać swoje dane osobowe?
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w Aplikacji jest dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla Użytkownika z tym że podanie imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu oraz miejscowość, w której znajduje się sklep pod marką GRENE i/lub miejscowość w której znajduje się sklep pod marką PbK, w których to sklepach Użytkownik dokonuje zakupów jest niezbędne w celu zarejestrowania Konta Użytkownika i tym samym uzyskania dostępu do dodatkowych treści znajdujących się w Aplikacji oraz otrzymywania na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub nr telefonu następujących informacji: informacji o promocjach w sklepach pod marką GRENE oraz w sklepach pod marką PbK, nowych gazetkach GRENE oraz PbK, informacji o produktach i usługach oferowanych przez sklepy pod marką GRENE oraz sklepy pod marką PbK, a zatem niepodanie przez Użytkownika ww. danych skutkować będzie tym, że nie zarejestruje on Konta Użytkownika i nie otrzyma dostępu do dodatkowych treści znajdujących się w Aplikacji oraz nie otrzyma ww. informacji.
 8. Przez jaki okres przechowywane są dane osobowe Użytkownika?
 9. Dane osobowe podane przez Użytkownika w Aplikacji będą przetwarzane przez okres konieczny do zrealizowana celu dla, którego zostały zebrane, w szczególności przez okres konieczny do zawarcia i następnie wykonania umowy, a w przypadku, gdy będą przetwarzane na podstawie zgody przez okres do wycofania tej zgody, a po tym okresie będą przechowywane przez czas do momentu przedawnienia roszczeń Użytkownika wobec Administratora oraz roszczeń Administratora wobec Użytkownika oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych Użytkownika. Dodatkowo, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez Administratora dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych. Ponadto, w celu rozliczalności Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 10. Komu przekazywane są dane osobowe Użytkownika?
 11. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą:
  dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
  b) inne podmiotom świadczące Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.
 12. Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?
 13. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  8.1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.
  8.2. Prawo do sprzeciwu – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8.3. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administratorowi nie wolno już przetwarzać jej danych osobowych do takich celów.
  8.4. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  8.5. Prawo do cofnięcia zgody – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody tego Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 8 powyżej Użytkownik możne kontaktować się z Administratorem poprzez wystosowanie wiadomości do Administratora. Dane kontaktowe do Administratora wskazane są w punkcie III. 1 i 2 Polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik również może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
 15. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w powyższych punktach każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Postanowienia końcowe
 1. Administrator regularnie dokonuje przeglądu Polityki prywatności i w razie potrzeby wprowadza do niej zmiany, w szczególności w przypadku, gdy jest to niezbędne lub zasadne z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii, nowe wytyczne organu odpowiedzialnego za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych oraz w przypadku zmiany celów, sposobów bądź podstaw prawnych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkowników.